Статут навчального закладу

Статут середньої загальноосвітньої школи І – II ступенів с. Грузьке

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Середня загальноосвітня школа Ї-Н ступенів села Грузьке Гайсинського району Вінницької області (далі – школа) створена у 1916 році, знаходиться у комунальній власності.
1.2. Юридична адреса школи: 23756, Вінницька область, Гайсинський район, село Грузьке, вулиця 1 Травня, 18, тел. (04334)67-2-49.
1.3. Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Скорочена назва закладу: СЗШІ-ІІ ст. с. Грузьке.
1.5. Засновником школи е Грузька сільська рада Гайсинського району, Вінницької області.
Фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, будівництво і ремонт приміщень, її; господарське обслуговування, харчування дітей здійснюється відповідно до діючого законодавства України, делегованих повноважень органом управління освітою районної державної адміністрації.
1.6. Школа у своїй діяльності підпорядкована відділу освіти Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України.
1.7. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти.
1.8. Головними завданнями школи є:
• забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту:; виховання громадянина України;
• виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
• виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
• розвиток особистості в учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; реалізація права учня на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учня*,
• створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу людини і суспільство;
• реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань
1.9. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.10. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом-
1.11. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
• безпечні умови освітньої діяльності;
• дотримання державних стандартів освіти;
• дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни.
1.12. У школі визначена українська мова навчання.
1.13. Школа має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію;
• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
• визначати варіативну частину робочого навчального плану; в установленому порядку розробляти., і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно^ з законодавством України та власним статутом;
• отримували кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження: у порядку визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.14. У школі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів.
1.15. Класи у закладі формуються за погодженням з відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.
1.16. Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації.
1.17. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організує допрофільне навчання в базовій школі за одним або кількома напрямами.
1.18. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.
1.19. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.
1.20. Медичне обслуговування учнів здійснюється Кіблицькою АЗПСМ, умови для його організації забезпечуються органом управління освітою рви держадміністрації.
1.21. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану.
У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується радою школи.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти Гайсинської районної державної адміністрації.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручними, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною, індивідуальною та екстернатною формами навчання.
2.5. Органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.
2.6. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють (для повнолітніх – особистої заяви), а також свідоцтва про народження (копія), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
2.7. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
2.8. Переведення учнів закладів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.9. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
2.10. Для учнів початкової ланки за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
Групи продовженого дня мають пгятиденний тижневий режим і працюють після уроків.
2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на два семестри.
2.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.13. За погодженням з відділом освіти, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів.
2.14. Тривалість уроків в школі становить: у початковій ланці 35 – 40 хвилин, в основній та старшій – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженнями з відділом освіти та державної санітарно-епідеміологічної служби. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується керівником закладу.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані па задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.15. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
2.17. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).
2.18. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві)
відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.19. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відом а учнів класним керівником.
2.20. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 р. за № 383/15074
2.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого Міністерством освіти і науки України та зареєстрованого Міністерством юстиції України.
2.22. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
• по закінченні початкової школи – табель успішності;
• по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видаєтьс я табель успішності.
Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.
2.23. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: грамоти, подяки.
2.24. Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх учасникі в навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: учніі, педагогічні працівники, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: учні, педагогічні працівники, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право:
• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно – відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань;
• брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• брати участь у роботі органів громадського врядування в школі;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
• брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов’язані:
• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загально – культурний рівень;
• дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
• бережливо, ставитися до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
• вибір форми та здійснення підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
• внесення керівництву закладу і органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
• соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднання у професійні спілки та членство у інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
• контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
• нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
• виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
• виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
• готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови трудової угоди;
• виконувати накази і розпорядження керівника школи, органів управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради;
• вести відповідну документацію.
3.9. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
• обирати форми навчання і виховання дітей;
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
• звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;
• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
• створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
• забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;
• поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
• виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім% державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
3.13. Представники громадськості мають право:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;
• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
• проводити консультації для педагогічних працівників;
• брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.14. Представники громадськості зобов’язані;
• дотримуватися статуту школи;
• виконувати накази та розпорядження директора школи;
• рішення органів громадського самоврядування;
• захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
• пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

4.1. Управління школою здійснюється його відділом освіти Гайсинської районної державної адміністрації.
Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор школи та його заступник призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Керівник закладу:
– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
– організовує навчально-виховний процес;
– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
– відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
– забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
– розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
– сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
– забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
– вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
– щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
4.3. Вищим органом громадського самоврядування школи є:
– конференція колективу, що скликається не менш одного разу на рік. Делегати конференцій з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
– працівників школи – зборами трудового колективу;
– учнів школи II ступеня – класними зборами;
– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів – по 8 чоловік.
Термін їх повноважень становить один навчальний рік. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати конференцію має голова ради школи, учасники конференції, якщо за це висловилося не менше третини загальної їх кількості, директор школи – засновник.
Конференція:
• обирає раду школи, її голову, встановлює термін їх повноважень; заслуховує звіт директора і голови ради школи;
• розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;
• приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.4. У період між конференціями діє рада школи.
4.4.1. Метою діяльності ради є:
• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
• об’єднання зусиль педагогічного, учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою; розширення колегіальних форм управління школою;
• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.4.2. Основними завданнями ради є:
• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу;
• формування навичок здорового способу життя;
• створення належного педагогічного клімату в школі;
• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
• підтримка громадських ініціатив щодо удосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• сприяння організації дозвіллі та оздоровлення учнів;
• підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
• зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.5. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначається конференцією школи.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше як на третину.
4.6. Рада школи діє на засадах:
• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,
держави;
• дотримання вимог законодавства України;
• колегіальності ухвалення рішень;
• добровільності і рівноправності членства;
• гласності.
Рада працює за планом, що затверджується конференцією.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводиться в семиденний термін до відома педколективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.
4.7. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих нащмшів. робота. Склад комісій і зміст їх робота лишачається радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.8. Рада школи:
• організовує виконання рішень конференцій;
• вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
• спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи т;а здійснює контроль за його виконанням;
• спільно з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
• затверджує режим роботи школи;
• сприяє формуванню мережі класів, обгрунтовуючи ії доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагороджень учнів перевідних класів Похвальними листами та випускників школи похвальними грамотами „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
• разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
• погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує зві т голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
• бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
• виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організаці ї позакласної та позашкільної роботи з учнями;
• виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
• виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
• ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртка, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
• розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
• розглядає питання родинного виховання;
• бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів., які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
• сприяє педагогічній освіті батьків;
• сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
• розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
• організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
• розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
• вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
• може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.9. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган -педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор школи.
4.9.1. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Робота педагогічної ради планується перспективно та у річному плані роботи закладу.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.9.2. Педагогічна рада розглядає питання:
– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
– планування та режиму роботи закладу;
– варіативної складової робочого навчального плану;
– переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
– участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
– морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;
• морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
– притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;
– педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.
4.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відповідним органом управління освітою.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.11. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадська організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість» яких відображено у балансі школи.
5.2. Майно, заіфіплене за комунальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.
5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного» законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерні ( комбінованої), а також спортивної кімнати, бібліотеки, кабінетів математики і фізики, хімії і біології, української мови та літератури, історії і географії та класів, в яких навчаються учні І ступеня, , підсобних приміщень тощо.
5.6. Школа має шкц ділянку, де розміщуються спортивний майданчик., зона відпочинку, господарські будівпі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування закладу здійснюється уповноваженим ним органом відповідні до законодавства.
6.2. Джерелами формування кошторису школи є|
• кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти’ для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;
• кошти фізичних, юридичних осіб;
• кошти, отримані за надання платних послуг;
• благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
• доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання.
6.3. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи фінансувати за рахунок власних: надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.
6.5. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями*
7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, відділ освіти Гайсинської районної державної адміністрації.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник.
Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу,
виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновникам.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.